logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

aktuality ako sa zúčastniť FAQ zloženie SKMO
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en

Ako sa zapojiť do MO?

Návod pre žiakov

Matematická olympiáda je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Má 8 kategórií, každá kategória je akoby samostatnou súťažou. Súťaž v každej kategórii začína domácim kolom, z ktorého je možné postúpiť do ďalších kôl. Zapojiť sa do súťaže teda môžeš tak, že vyriešiš úlohy zadané v domácom kole a ich riešenia odovzdáš do príslušného termínu svojmu učiteľovi matematiky. Ten ich ohodnotí podľa stupnice: 1 – výborne, 2 – dobre, 3 – nevyhovuje. Ak aspoň 4 úlohy budeš mať ohodnotené stupňom aspoň dobre, staneš sa úspešným riešiteľom domáceho kola a máš možnosť postúpiť do ďalšieho kola.

Kategóriu MO, do ktorej sa môžeš zapojiť, určíš podľa ročníka, do ktorého chodíš:

So súhlasom svojho učiteľa matematiky môžeš súťažiť aj v niektorej kategórii určenej pre vyšší ročník. V jednom ročníku sa teda môžeš zapojiť naraz aj do viacerých kategórií. Samozrejme, musíš počítať s tým, že vyššie kolá rôznych kategórií môžu prebiehať v rovnakom termíne.

Zadania úloh aktuálneho ročníka nájdeš vždy na tejto stránke v sekcii dokumenty (tu nájdeš aj archív zadaní a vzorových riešení úloh z predošlých ročníkov). Termíny, dokedy treba odovzdať domáce kolo a kedy sa konajú ďalšie kolá, sú prehľadne zobrazené v sekcii termíny.

V rámci domáceho kola riešiš 6 úloh. Riešenia úloh vypracuj čitateľne na listy formátu A4. Každú úlohu začni na novom liste a uveď vľavo hore záhlavie podľa vzoru:

Jozef Plachý, 7.C
ZŠ Hodžova ul. 5, 949 01 Nitra
Úloha Z7-I-2
Posledný údaj je označenie úlohy, pričom "Z7" je označenie kategórie, "I" je označenie kola a "2" je číslo úlohy. Riešenia úloh odovzdaj svojmu učiteľovi matematiky.

Matematická olympiáda je špecifická tým, že nestačí odovzdať výsledok, ale hodnotí sa najmä postup. Riešenie každej úlohy preto píš tak, aby bolo možné sledovať tvoje myšlienky – podrobne vysvetli, ako si uvažoval. Úlohy nie sú ľahké, nenechaj sa odradiť, keď neobjavíš hneď riešenie. Experimentuj, kresli si, "hraj sa" s úlohou. Niekedy pomôže pozrieť sa do nejakej knižky, kde nájdeš podobné úlohy vyriešené, inokedy sa môže stať, že zrazu o tri dni "z ničoho nič" na riešenie prídeš.

Ak sa ti úlohy v MO páčia a/alebo sa chceš zlepšiť v ich riešení, odporúčame Ti zapojiť sa do niektorého z korešpondenčných seminárov. Tieto súťaže sú nielen dobrou formou prípravy na MO, ale všeobecne pomôžu v zdokonaľovaní matematického myslenia. K tomu prispievajú aj veľmi populárne záverečné sústredenia pre najlepších riešiteľov. Stredoškolákom odporúčame seminár KMS a tým, ktorí majú ambície prebojovať sa na medzinárodné súťaže, seminár iKS. Podrobné informácie možno nájsť na stránkach kms.sk a kms.sk/iks. Semináre KMS a iKS sú oficiálnymi seminármi Slovenskej komisie Matematickej olympiády. Zapojiť sa však môžeš aj do seminára STROM organizovaného združením STROM na univerzite v Košiciach (info na strom.sk).

Ak si žiakom ZŠ alebo nižšieho ročníka OG, odporúčame Ti semináre SEZAM a SEZAMKO (info na sezam.sk), na tvorbe zadaní týchto seminárov sa priamo podieľajú aj niekoľkí členovia Úlohovej komisie MO (teda autori úloh MO). Viacerí členovia SKMO zasa spolupracujú pri organizovaní seminárov MATIK a MALYNÁR (info na strom.sk). Zapojiť sa môžeš tiež do seminárov PIKOMAT (www.pikomat.sk) či RIEŠKY (riesky.sk).

Pokyny pre učiteľov

Teší nás Váš záujem o účasť Vašich žiakov v MO. Súťaž začína na začiatku školského roka, v tomto období teda môžete poskytnúť žiakom, ktorých chcete do MO zapojiť, aktuálne zadania. Žiakom, ktorí odovzdajú v príslušnom termíne riešenia domáceho kola, ich prácu ohodnoťte podľa stupnice: 1 – výborne, 2 – dobre, 3 – nevyhovuje. Úspešnými riešiteľmi domáceho kola sa stanú žiaci, ktorí budú mať aspoň štyri úlohy ohodnotené stupňom aspoň dobre.

Na vyššie kolá už pozývajú žiakov príslušné komisie (okresná, krajská, celoštátna).

Pri práci s nadanými žiakmi (napríklad formou krúžkov) Vám odporúčame používať oficiálne komentáre so vzorovými riešeniami domáceho kola. Pri kategóriách A, B, C v nich nájdete aj návodné úlohy. Komentáre elektronicky distribuuje na školy IUVENTA cez krajské školské úrady, takže na tieto sa obracajte v prípade, že ste ich neobdržali (zvyčajne ich distribuujeme v septembri alebo v októbri). Rovnakou cestou (v priebehu týždňa pred termínom školského kola) by ste mali obdržať aj zadania školského kola v kategóriách A, B, C.

Budeme radi, ak svojim žiakom odporučíte okrem MO aj korešpondenčné semináre, o ktorých píšeme vyššie na konci návodu pre žiakov.

V prípade problémov sa obracajte na prislúchajúcu okresnú komisiu, resp. krajskú komisiu – kontakty na krajské komisie (a aj niektoré okresné komisie) nájdete v sekcii kontakt.